HISTORIA

HISTORIA

LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI

MIESZKANIOWEJ „OSOWA”

W GDAŃSKU

35 LAT DZIAŁALNOŚCI 1979 – 2014

Pobierz wersję pdf


WSTĘP


• Głównym celem Statutowym działalności Spółdzielni było zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych kandydatów i członków spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnia powstała w czasach rozwoju tej formy budownictwa mieszkaniowego, końcówka lat 70-tych ubiegłego wieku. Państwo wywłaszczało tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe za stawki urzędowe (za grosze) i przekazywało do wykonania zadań postawionych przed spółdzielnią. W ten sposób po zatwierdzeniu planów urbanistycznych zagospodarowania terenu zaczęły powstawać osiedla budowane przez Lokatorsko – Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową „OSOWA” w Gdańsku. Pierwsze na Gdańskiej Zaspie w pobliżu Szpitala Miejskiego, drugie w pobliżu zabudowy przedwojennej dzielnicy Gdańsk Stare Szkoty przy ulicy Cienistej obecnie Gdańsk Chełm. Była to zabudowa szeregowych domów jednorodzinnych, dzisiaj określana mianem zabudowy plombowej.

• Inaczej było na terenach podmiejskich w dzielnicy Osowa, gdzie dla planu miejscowego zagospodarowania terenu po wywłaszczeniu nowo powstała Spółdzielnia otrzymała przydział na zagospodarowanie jednostki „A”. Gdzie oprócz terenów mieszkaniowych przewidziano pełną infrastrukturę pomocniczą drogi i inne funkcje jak – oświatowe (Szkoła Podstawowa, Żłobek, Przedszkole), kulturalne (pawilony świetlicowe), handlowe (pawilony handlowe). Reszta była w głowach i zamysłach architektów i projektantów biura projektów Inwestprojekt z Sopotu, które w tamtych czasach w ramach CZSBM otrzymało zadanie zaprojektowania osiedla mieszkaniowego. W latach 1979 do 1993r. łącznie zostało wybudowane siedem zadań inwestycyjnych budownictwa jednorodzinnego oraz dwa budownictwa wielorodzinnego.

• Jako jednostkę pomocniczą (standard w tamtych czasach) powołany został Zakład Budowlano -Remontowy LWSM „OSOWA”, którego zadaniem było wykonawstwo własne zadań inwestycyjnych Spółdzielni.

• W ramach tzw. centralnego rozdzielnika CZSBM na początku działalności Spółdzielnia otrzymała nowoczesny system szalunków ślizgowych tunelowych metalowych francuskiej firmy OUTINORD z kompletem pomostów roboczych i zabezpieczających, do wykonywania cienkościennych konstrukcji żelbetowych. W ramach tej technologii do dyspozycji był żuraw wieżowy na podwoziu jezdnym POTAIN oraz maszyna wieloczynnościowa koparko – sztaplarka SAMBRON oraz szereg urządzeń pomocniczych m.in. maty odsączające wodę. Przy zastosowaniu tej technologii wykonano konstrukcje żelbetowe większej część budynków spółdzielni. Dla obsługi ZBR-u powstały Baza Sprzętu i Transportu, Zakład Produkcji Pomocniczej z własną stolarnią i ślusarnią oraz wytwórnią prefabrykatów i węzłem betoniarskim oraz Magazyn Główny. W wykonawstwie własnym powstały Kierownictwa robót budowlanych, sanitarnych, inżynieryjnych i elektrycznych. Rozbudowane zatrudnienie – przez ewidencję przewinęło się około 1200 osób, było też powodem likwidacji tej formy wykonawstwa jako nie rentowej w czasach transformacji ustrojowych. W roku 1990 miały miejsca grupowe zwolnienia pracowników i nastąpiła likwidacja ZBR-u. Majątek został sprzedany ważniejsze elementy jak węzeł betoniarski zakupiła PB „Hossa” z Gdyni (obecnie jeden z większych deweloperów w trójmieście), szalunki ślizgowe z oprzyrządowaniem zakupiła SM Słowiańska z Poznania, która jeszcze w latach 90-tych używała ten system do budowy domów wielorodzinnych.

• Uzupełniająco Spółdzielnia zawarła kilka umów na wybudowanie osiedli z nieistniejącymi dzisiaj firmami: „GPBM” – Gdańskim Przedsiębiorstwem Budownictwa Miejskiego, „GPB” Gdańskim Przedsiębiorstwem Budowlanym czy „GPIS” Gdańskim Przedsiębiorstwem Instalacji Sanitarnych w ramach których wykonano budynki jednorodzinne zadań 1/II (rejon ulic Sołdka, Trapowa, Smugowa) i 2/II (rejon ulic Szalupowa i Balcerskiego).

• Dla wykonania budynków wielorodzinnych, po likwidacji ZBR-u, zatrudniono firmy budowlane PW MEGA, KPB „CHECZBUD”, PBK Kościerzyna i całą rzeszę rzemieślników.


AKTY ZAŁOŻYCIELSKIE


 

UTWORZENIE SPÓŁDZIELNI:

□ ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI – WOJEWÓDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GDAŃSKU

□ NAZWA – LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „OSOWA” W GDAŃSKU

□ REJESTR SPÓŁDZIELNI – NR 272 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU

□ DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI – 02.03.1979r.

REJESTRACJA PODMIOTU GOSPODARCZEGO W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

□ FORMA PRAWNA – SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

□ NAZWA - LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA – SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „OSOWA” W GDAŃSKU – OSOWEJ

□ MIEJSCE REJESTRACJI – SĄD REJONOWY GDAŃSK – PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO REJESTRU PRZEDSIEBIORCÓW

□ DATA REJESTRACJI W KRS – 13.02.2003r.

□ NUMER REJESTRU KRS – 0000148771

□ NUMER REGON/ NIP – REGON: 000824095; NIP: 584 020 31 85

□ SIEDZIBA SPÓŁDZIELNI – 80-299 GDAŃSK ul. KWIATKOWSKIEGO 15/4

□ OBOWIĄZUJĄCY STATUT – Z DNIA 31.03.2009r. ZE ZMIANĄ Z DNIA 29.06.2010r.


OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE


 

• Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych – (Dz. U. 2013.1222) Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 7 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego o spółdzielniach mieszkaniowych

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych

• Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982r. – (Dz. U. 2013. 1443)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 24 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

tekstu ustawy – Prawo Spółdzielcze

Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982r.

• Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali – (Dz. U. 2000 nr 80 poz. 903) Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali


SIEDZIBY SPÓŁDZIELNI


Gdańsk – Przymorze ul. Chłopska …. w latach …

2006

osowa

Biuro Zarządu Spółdzielni /aktualne/

Gd. Osowa ul. Kwiatkowskiego 15/4 wejście od deptaku ul. Profesora Siedleckiego

 

• Gdańsk – Osowa ul. Balcerskiego 35 w latach 1980 -

• Gdańsk – Osowa ul. Kwiatkowskiego 15/4 od roku 2006 do obecnie

2

Biuro Zarządu Spółdzielni Gd. Osowa ul. Balcerskiego 35 w latach 1980-2006 obecnie budynek w całości wynajmowany


 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁDZIELNI
1979 – 1990


 

• ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW

GRUPY CZŁONKOWSKIE

• RADA NADZORCZA

• ZARZĄD

■ PREZES ZARZĄDU

- Z-CA PREZESA ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH

- Z-CA PREZESA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH

■ DZIAŁ INWESTYCJI

- KIEROWNIK DZIAŁU

- INSPEKTORZY NADZORU BRANŻY BUDOWLANEJ, SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ

■ DZIAŁ CZŁONKOWSKI

- KIEROWNIK DZIAŁU, OBSŁUGA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

- SPECJALISTA DS. CZŁONKOWSKICH

■ DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

- GŁÓWNY KSIĘGOWY

- KSIĘGOWE

- RACHUBA I PŁACE

- KASJERKA

■ KONTROLA WEWNĘTRZNA

■ RADCA PRAWNY

■ ADMINISTRACJA GOSPODARKĄ ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

- KIEROWNIK DZIAŁU

- ADMINISTRATOR

❖ ZAKŁAD BUDOWLANO – REMONTOWY

ZAKŁAD BUDOWLANO – REMONTOWY LWSM „OSOWA”

■ DYREKTOR

■ Z-CA DYREKTORA DS. TECHNICZNYCH

□ ZAKŁAD PRODUKCJI POMOCNICZEJ

> WĘZEŁ BETONIARSKI, BETON TOWAROWY i PREFABRYKATY BETONOWE

> STOLARNIA

> ŚLUSARNIA

- KIEROWNIK ZPP

- MAJSTER

- SPECJALISTA

□ BAZA SPRZĘTU I TRANSPORTU

- GŁÓWNY MECHANIK

- KIEROWNIK BAZY SPRZĘTU

- SPECJALISTA

- KIEROWCY I MECHANICY

□ MAGAZYN

- KIEROWNIK MAGAZYNU

- SPECJALISTA

- MAGAZYNIERZY

□ KIEROWNIK ZESPOŁU BUDÓW

- KIEROWNICY BUDÓW

- KIEROWNIK ROBÓT INŻYNIERYJNYCH

- KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH


STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁDZIELNI
1990 – 1994


 

• ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW

GRUPY CZŁONKOWSKIE

• RADA NADZORCZA

• ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

■ PREZES ZARZĄDU

- Z-CA PREZESA ZARZĄDU

- CZŁONEK ZARZĄDU

■ DZIAŁ INWESTYCJI

- KIEROWNIK DZIAŁU

- INSPEKTORZY NADZORU BRANŻY BUDOWLANEJ, SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ

■ DZIAŁ CZŁONKOWSKI

- KIEROWNIK DZIAŁU, OBSŁUGA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

- SPECJALISTA DS. CZŁONKOWSKICH

■ DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

- GŁÓWNY KSIĘGOWY

- KSIĘGOWE

- RACHUBA I PŁACE

- KASJERKA

■ KONTROLA WEWNĘTRZNA

■ RADCA PRAWNY

■ ADMINISTRACJA GOSPODARKĄ ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

- KIEROWNIK DZIAŁU

- ADMINISTRATOR

- KONSERWATOR

■ DZIAŁ WYKONAWSTWA WŁASNEGO

- KIEROWNIK

- ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW – MONTAŻYSTA, ZBROJARZ, BETONIARZ, ROBOTNICY BUDOWLANI


STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁDZIELNI
1994 – 2014


 

• WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

• RADA NADZORCZA

• ZARZĄD SPÓŁDZIELNI- JEDNOOSOBOWY LUB WIELOOSOBOWY

■ PREZES ZARZĄDU

- CZŁONEK ZARZĄDU

- SPOŁECZNY CZŁONEK ZARZĄDU

■ STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

■ STANOWISKO SPECJALISTY DS. KSIĘGOWYCH, ADMINISTRACYJNYCH, CZŁONKOWSKICH I KADROWYCH

■ KONSERWATOR


ZARZĄDZALI SPÓŁDZIELNIĄ „OSOWA”


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z póź. zm.)

Mając na uwadze to, że każdy ma prawo do ochrony swoich danych osobowych, Zarząd LWSM „OSOWA” zwraca się z apelem do osób zarządzających Spółdzielnią w 35-cio leciu jej działalności oraz rodzin zmarłych o umożliwienie wymienienia z imienia i nazwiska, funkcji i okresu zatrudnienia Prezesów, Zastępców Prezesów i Członków Zarządu, dla potrzeb uzupełnienia rysu historycznego Spółdzielni. Zgoda pisemna byłaby wymagana.

W tej sprawie prosimy o kontakt z administracją Spółdzielni w godzinach pracy.


DZIAŁALNOŚĆ 1979 – 1992

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE


 

• BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE

Nazwa osiedla ZASPA CIENISTA OSOWA
Typ/ Ilość Zespoły Ilość budynków domków Zespoły Ilość budynków domków Zespoły Ilość budynków domków
Domki jednorodzinne w zabudowie szeregowej 4 30 5 54 81 483
Struktura własności
Spółdzielcze własnościowe prawo do domku jednorodzinnego bd. - 19
Odrębna własność bd. 54 464
Stan prawny Przeniesienie zarządu na SM „Zaspa” w … r. Przeniesienie własności na rzecz członków spółdzielni w 100% zasobów Przeniesienie własności na rzecz członków spółdzielni w 96,07 % zasobów

DZIAŁALNOŚĆ 1982 – 1993

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE


• BUDOWNICTWO WIELORODZINNE

Osiedle OSOWA RAZEM
Ilość budynków 11
Ilość mieszkań 118
Struktura własności
Spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania 1
Spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania 54
Odrębna własność 72

DZIAŁALNOŚĆ 1979 – 1986

BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE


OSIEDLE – NR I

> „ZASPA” GDAŃSK ZASPA

> ULICE

o Powstańców Wielkopolskich o Polonii Gdańskiej o Budziszów

o Henryka Wieczorkiewicza


DZIAŁALNOŚĆ 1979 – 1992

BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE


OSIEDLE – NR II

> „CIENISTA” GDAŃSK – CHEŁM

> Ulice:

o Bitwy pod Lenino o Edmunda Biernackiego

OSIEDLE – NR III

3

ul. Wendy budynki zad. 2/I

> „OSOWA” GDAŃSK – OSOWA

> Ulice:

o Tadeusza Wendy

o Prof. Michała Siedleckiego

o Gryfa Pomorskiego

o Mieczysława Niedziałkowskiego

o Sołdka

o Prof. Władysława Szafera

o Trapowa

o Smugowa

o Parkingowa

o Szalupowa

o Wacława Balcerskiego

o Korsarzy

o Barniewicka

 

4

5

ul. Wendy budynki zad. 2/I – plac zabaw

6

7

ul. Niedziałkowskiego – budynki zadania 5/I i 3/I

 

8

9

ul. Sołdka – budynki zadania 3/I

 

10

ul. Sołdka – budynki zadania 1/II

 

11

12

ul. Balcerskiego – budynki zadania 2/II

 

13

ul. Szalupowa – budynki zadania 2/II

 

14

15

ul. Korsarzy – budynki zadania 4/I

16
ul. Barniewicka – budynki zadania 4/I
17
ul. Korsarzy – okolice stadionu piłkarskiego SP nr 81

DZIAŁALNOŚĆ 1983 – 1993

BUDOWNICTWO WIELORODZINNE


OSIEDLE – NR III

> „OSOWA” GDAŃSK – OSOWA

> Ulice:

o Władysława Balcerskiego

o Eugeniusza Kwiatkowskiego

o Zatokowa

18

19

20

ul. Balcerskiego i Kwiatkowskiego


21

22

23

24

ul. Zatokowa i Kwiatkowskiego


DZIAŁALNOŚĆ 1992 – 2009

PRZEWŁASZCZENIA BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE


• PRZYGOTOWANIE TERENÓW OSIEDLI DO PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

• WYDZIELENIA GEODEZYJNE DZIAŁEK, ZATWIERDZENIA PLANÓW PODZIAŁU TERENU

• PRZEKAZANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA RZECZ PODMIOTÓW ZARZĄDZAJĄCYCH MIENIEM KOMUNALNYM

> SNG SA – Sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej

> Gdańskie Melioracje – Sieć kanalizacji deszczowej

> ZDiZ w Gdańsku – Drogi i oświetlenie terenu

> PP Zakład Energetyczny – sieci energetyczne

> GPEC – sieci ciepłownicze

• USTANOWIENIA NOTARIALNE SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWYCH

• PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI -AKTY NOTARIALNE


DZIAŁALNOŚĆ 2005 – 2014

PRZEWŁASZCZENIA BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE


• PRZYGOTOWANIE TERENÓW OSIEDLI DO PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

• WYDZIELENIA GEODEZYJNE DZIAŁEK, ZATWIERDZENIA PLANÓW PODZIAŁU TERENU NA SZEŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

• WYKUP NA WŁASNOŚĆ TERENU ZABUDOWANEGO OD GMINY MIASTA GDAŃSKA

• PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI AKTY NOTARIALNE

> W latach 2007 do 2014 zawarto 72 akty notarialne przeniesienia własności mieszkań na rzecz członków spółdzielni, co stanowi 61,0 % ogólnej ilości mieszkań

> W latach 2007 do 2014 zawarto 39 aktów notarialnych przeniesienia własności garaży na rzecz członków spółdzielni, co stanowi 57,4 % ogólnej ilości garaży

> Przeniesienia własności odbywają się na bieżąco w miarę składania wniosków członków spółdzielni o przewłaszczenie

 

OBECNY STAN POSIADANIA NA DZIEŃ 31.12.2014r.

 

GRUNTY
Wieczyste użytkowanie – 12 095,10 m2
Własność – 14 662,00 m2
BUDYNKI
OGÓŁEM - ilość 35 szt. powierzchnia 11 911,88 m2, w tym
ILOŚĆ LOKALI MIESZKALNYCH ogółem 137 szt.
ILOŚĆ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ogółem 195 os.


WSPÓŁCZESNOŚĆ

ZADANIA I PLANY


• ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

- GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

- DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA NAJEM GRUNTÓW I POMIESZCZEŃ

• PLANY I PERSPEKTYWY

- KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI

- KONTYNUACJA DZIAŁAŃ DOTYCZĄCA PRAC REMONTOWYCH ZWIĄZANYCH Z TERMOMODERNIZACJĄ WSZYSTKICH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

- PRZYGOTOWANIE PLANÓW W DALSZEJ PERSPEKTYWIE CZASOWEJ ROBÓT REMONTOWYCH W ZAKRESIE WYMIAN ARMATURY ODCINAJĄCEJ INSTALACJI ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH

- LIKWIDACJA NIECZYNNYCH RUROCIĄGÓW SIECI CIEPŁOWNICZEJ W PIWNICACH BUDYNKÓW

- NAPRAWY I KONSERWACJE BIEŻĄCE

 


 

RYS HISTORYCZNY

LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „OSOWA” W GDAŃSKU

MAJ 2015


OPRACOWANIE I ZDJĘCIA – A. GENC


CZEŚĆ PAMIĘCI TYM CO ODESZLI I SPOCZYWAJĄ W POKOJU

error: Not Access - Brak Dostępu